Loading...

MTÜ põhikiri

MTÜ TUDULINNA KULTUURIKANTS PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Tudulinna Kultuurikants (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1.2. Ühingu nimi on MTÜ Tudulinna Kultuurikants ja Ühingu asukoht on Tudulinna vald, Ida-Virumaa.

1.3. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.

1.4. Ühingu eesmärgiks on taastada Tudulinna vana puukirik (edaspidi Kirik) väliselt endisel kujul ja seesmiselt võimalikult endisel kujul ning võtta see kasutusele kultuuri- ja kontserdikeskuse ning muuseumina.

1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks viib Ühing ellu järgmisi tegevusi:

1.5.1. Kiriku taastamise ja edasise kasutamise kontseptsiooni väljatöötamine

1.5.2. Suhtlus Muinsuskaitseameti ja teiste asjaomaste organisatsioonidega

1.5.3. Finantstoetuste taotlemine Kiriku taastamiseks

1.5.4. Ühingu eesmärkide elluviimisega seotud muude tegevuste kavandamine ja koordineerimine

1.5.5. Ürituste korraldamine Kiriku taastamisprotsessi toetamiseks

1.5.6. Kiriku taastamisjärgse tegevuse koordineerimine, muusika- ja teiste ürituste korraldamine

II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub Ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma Ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.

2.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub Ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.

2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik Ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub üldkoosoleku päevakorda.

2.5. Kõik Ühingu liikmed võivad Ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

2.6. Ühingu juhatus võib Ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks Ühingu eesmärgile või Ühingu põhikirjas esitatut eiravaks.

2.7. Jooksva majandusaasta liikmemaksu mittetasunud liikme arvab Ühingu juhatus liikmete hulgast välja.

2.8. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

2.9. Ühingu liige arvatakse Ühingust välja surma korral.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:

– võtta osa kõigist Ühingu korraldatavatest üritustest

– võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;

– saada teavet Ühingu tegevuse kohta;

– astuda Ühingust välja;

– olla valitud Ühingu juhtorganitesse;

3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:

– tunnustada Ühingu eesmärke ning järgida Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja nõudeid ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

– tasuda Ühingu liikmemaksu kehtestatud suuruses ja korras

– hoiduma tegevustest ja vältima käitumist, mis võiksid kahjustada Ühingu mainet

IV ÜLDKOOSOLEK

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek, kus igal Ühingu liikmel on üks hääl.

4.2. Üldkoosoleku pädevus:

– Ühingu põhikirja muutmine;

– Ühingu eesmärgi muutmine;

– Ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;

– juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

– Ühingu tegevuse lõpetamise, ühinemise, jagunemise otsustamine;

– muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 30% Ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 30% Ühingu liikmetest, kutsub juhatus hiljemalt 7 päeva jooksul kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.

4.4. Ühingu üldkoosolekul võib otsustada ka muid küsimusi, mida ei ole eelnevalt üldkoosoleku päevakorras teatatud, välja arvatud Ühingu põhikirja muutmine ja Ühingu tegevuse lõpetamine.

4.5. Ühingu üldkoosolek kutsutakse kokku siis, kui ühingu huvid seda nõuavad, aga mitte vähem kui 1 kord kolme aasta jooksul. Üldkogu kokkukutsujaks on juhatus. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui Ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 Ühingu liikmeist palub põhjendatult Ühingu juhatusel seda teha.

4.6. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.

4.7. Kui Ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama Ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.

4.8. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik Ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist Ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.

4.9. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud Ühingu liikmetest.

V ÜHINGU JUHATUS

5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja Ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kolm kuid mitte rohkem kui viis liiget.

5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:

– Ühingu igapäevategevuse korraldamine;

– Ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

– Ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

– majandusaasta aruande koostamine ja raamatupidamise korraldamine;

– majandusaasta aruande kinnitamine;

– Ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

5.2. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed Ühingu liikmete hulgast. Valituks osutuvad need kandidaadid, kes saavad teistest enam hääli üldkoosolekul osalevatest või esindatud Ühingu liikmetelt. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.

5.3. Juhatus esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes.

5.4. Ühingu esindamiseks (s.h. rahaliste tehingute teostamiseks) on vajalik juhatuse liikmete enamuse, kaasa arvatud juhatuse esimehe heakskiit. Juhatus võib volitada juhatuse liiget esindama Ühingut konkreetses tehingus kui selleks on juhatuse enamuse, kaasa arvatud juhatuse esimehe nõusolek.

5.5. Juhatuse liikme võib Ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

5.6. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või 1/3 juhatuse liikmetest.

5.7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalenud juhatuse liikmete lihthäälteenamusega. Häälte tasajagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

5.8. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

5.9. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.

5.10. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt Ühingu palgalised töötajad.

VI MAJANDUSTEGEVUS, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

6.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

6.2. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

6.3. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.4. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Põhikiri on vastu võetud 20. juulil 2017 Tudulinnas.